DE RADAR METHODE REGEER® met integratie van en CFB technieken

Deze door Leo Regeer ontwikkelde praktijkgerichte theorie heeft als uitgangspunt dat elk individu in principe slachtoffer én dader van agressief gedrag kan zijn in verschillende situaties. De methode is ontstaan vanuit onze jarenlange ervaring met het geven van trainingen en is vervolgens verder wetenschappelijk onderbouwd. Het grote voordeel van deze methode is het feit dat het eenvoudig in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.

RADAR staat voor Registratie Agressie Diagnostiek Analyse Risico’s. Hiervoor zijn op inductieve wijze assertiviteit - en agressiegebieden onderscheiden en onderverdeeld in vier niveaus. Bij elk niveau hoort een cluster van bijbehorende resultaten en interventies. De RADAR kan als uitgangspunt dienen bij het beantwoorden van de vraag hoe je moet handelen bij agressie en geweld.

De doelstellingen die met de Radar Methode kunnen worden bereikt zijn:
1. eenduidige communicatie en begrippenkader over agressie en geweld;
2. professioneel instrument voor risico inventarisatie ARBO artikel 3 (RIE);
3. gestandaardiseerde registratie van (agressief) gewelddadige incidenten;
4. preventie van agressie en geweld bewerkstelligen;
5. selecteren van het meest adequate handelen in ongewenste situaties;
6. professionele collegiale opvang na ernstige incidenten
7. bepalen van de behoefte aan deskundigheid voor beroepsbeoefenaren;
8. hulpmiddel voor educatie van alle betrokkenen.


ARBO: PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
Training Thema’s
Agressiepreventie en het verminderen van agressie
Agressiepreventie en PSA
Goede communicatie en PSA

Doelgroep
Iedere medewerker die in direct contact kan staan met klanten/cliënten in de zorg, het onderwijs, gemeenten en dienstverlenende instellingen of bedrijven. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de verschillende onderwerpen die onze trainingen behandelen.

Training Communicatie
Doelgerichte en assertieve (gezonde) communicatie op de werkplek. “Zeg wat je
bedoelt“!

Omgaan met agressief en ongewenst gedrag van cliënten
Deelnemers leren agressie, intimidatie en overige ongewenste omgangsvormen
te observeren, te analyseren, te benoemen en ze leren vaardigheden om adequaat, door middel van professionele communicatie en ook enige fysieke interventies, de-escalerend te werken.

Omgaan met agressie aan de telefoon en aan de balie
Concrete vaardigheden leren in gespreksvoering met (agressieve) klanten.

Omgaan met (eigen) angst en onmacht in het werk
De deelnemers krijgen inzicht in de kenmerken en definities van angst en onmacht.

Training Preventie stressvolle situaties op de werkplek
Preventie van persoonlijke stress en professionele controle leren hanteren wanneer
stressvolle werksituaties niettemin voorkomen.

Aanpak pesten/intimidatie personeel
Over het verbod en de strafbaarheid van intimidatie op de werkplek.

Aanpak bij fysiek geweld (met CFB technieken)
Over de risico’s bij ingrijpen bij fysiek geweld.

Nazorg na ernstige incidenten
Collegiale nazorg en professionele steun bieden na ernstige incidenten vanuit de organisatie. ARBO : “team ondersteuning en nazorg ”.

Een selectie uit onderstaande situaties met Controle & Fysieke Beheersing
(CFB) fysieke technieken voor persoonlijke veiligheid

Beginselen fysieke persoonlijke veiligheid
fysieke afstand en nabijheid
visie Persoonlijke veiligheid
wettelijke (beroeps) standaard bij agressie en geweld

Veilig loskomen uit ongewenst vastgrijpen
hand(en) vastpakken
pols(en) vastpakken
beide armen vastpakken
aan kleding trekken: onder, boven
gebeten worden
collega ‘redden’
aan haren trekken: (van voren, achter, opzij)
aan lange haren (paardenstaart) trekken

Veilig loskomen uit ongewenste omhelzingen
van voren worden vastgepakt
van achter worden vastgepakt

Veilig loskomen uit (leven) bedreigend fysiek geweld (oefenvloer benodigd)
verwurging van voren, met gestrekte armen/gebogen armen
verwurging van achter, met gestrekte armen/gebogen armen
verwurging tegen de muur, idem
verwurgingen op de grond
aanvaller op slachtoffer, aanvaller naast slachtoffer
van achter in ‘houdgreep’ worden genomen

Mobiel controle, overdracht politie, respectvol verwijderen van persoon
(oefenvloer benodigd)
teamgerichte benadering
begin controle zonder verzet
begin controle met verzet
mobiel controle twee/drie mensteam
in combinatie met voorgaande technieken instructie

Teamgericht ingrijpen bij vrijheidsbeperking met name in zorginstellingen:
Teamgerichte (tijdelijke) fysieke controle over gewelddadige persoon uitoefenen met drie-mensteam
Teamgericht onder (tijdelijke) fysieke controle een (dreigend) gewelddadige persoon naar een Time-out ruimte brengen met drie-mensteam
Teamgericht onder fysieke controle afzonderen van gewelddadige persoon met drie- mensteam
Teamgericht fysieke zeker handelingen verrichten aan – en rond de gewelddadige persoon met drie-mensteam.
.